Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem portalu Akademskega atletskega društva Slovan (v nadaljevanju AADS), ki deluje v okviru spletne domene tek.si (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. AADS si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Izjava o sprejemljivosti 

AADS in povezane družbe kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do uporabnikov ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti AADS niti nihče, ki je sodeloval pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

AADS, ne odgovarja za vsebino povezav. Vse povezave uporabljate na svojo lastno odgovornost. AADS, ne jamči točnosti, popolnosti ali varnosti podatkov na spletnih straneh, dostopnih po internetu, in ne predstavlja ali kakorkoli oskrbuje katerekoli od strani, ki so dostopne po internetu. Vaša je odgovornost, da poskrbite za primerno zaščito proti virusom in si zagotovite primerno kompatibilno programsko opremo.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema AADS.

Avtorske pravice / blagovne znamke 

Ta spletni portal je intelektualna lastnina AADS in povezanih družb. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last AADS ali povezanih družb ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov. Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last AADS ali povezanih družb ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja AADS ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

Registrirana storitvena znamka AADS je tek.si.

Uporabniška vsebina portala

Uporabnik z zapisi na spletnih straneh izraža izključno svoja mnenja, ki hkrati ne nujno predstavljajo mnenj ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na njegovih spletnih straneh, katere avtorji so uporabniki. Uporabniki tako kazensko kot civilno odgovarjajo za vse vsebine, vnesene na katerikoli spletno stran ponudnika in v zvezi s tem nase prevzemajo pasivno legitimacijo v primeru kakršnega koli spora.

Uporaba nazivov drugih oseb, registriranih znamk, drugih pravic intelektualne lastnine, registracija drugih oseb ni dovoljena in za kršitve navedenega jamči uporabnik s polno odškodninsko in kazensko odgovornostjo ter nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru kakršnega koli spora. Preusmeritve ali kakršne koli manipulacije z uporabniškim računom niso dovoljene.

AADS lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporabnik enkrat in za vselej na ponudnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz kakršnih koli materialov, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

Obveznosti uporabnikov

Uporabnik se z uporabo spletnega portala zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom reklamiranja;
 • storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno – zakonodajo ali javnim redom in moralo;
 • v svojih komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
 • v svoji komunikaciji ne podpihoval k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ter k drugim aktivnostim, ki bi vzpostavljale diskriminatorno ravnanje;e bo ponavljal praznih ali identičnih sporočil;
 • ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo nestrinjanje s komunikacijo;
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval vsebin spletnih strani ponudnika;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Uporabnik z objavo ali uporabo spletnih strani spletnega portala dovoljuje objavo svojih materialov in osebnih podatkov, ki jih s tem ponudniku posreduje, v vseh publikacijah/medijih ponudnika, kot tudi drugačno uporabo materialov (trženje, …) s strani ponudnika. Za morebitno razpolaganje tretjih oseb z uporabnikovimi materiali ponudnik ni odgovoren. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku omeji objavljanje novih zapisov, lahko se izbrišejo že objavljeni zapisi in blokira uporabniško ime.

AADS si pridržuje pravico, da posamezno temo, pogovor o temi ali komentar izbriše oz. zaklene brez opozorila, če uporabnik krši katero koli pravico teh pogojev.

Uporabnika, ki zlorablja zasebna sporočila za grožnje in žalitve AADS blokira.

V primeru kakršnih koli zlorab in kršitev lahko AADS uporabi in ustreznim institucijam posreduje IP številko uporabnika.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi spletnega portala upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljene na spletnih straneh ponudnika, kot tudi druge obstoječe predpise.

Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo “obratnih” hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). AADS in povezane družbe niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da AADS ali povezane družbe nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Brez jamstev

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. AADS in povezane družbe ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. AADS in povezane družbe izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. AADS in povezane družbe ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena. AADS in povezane družbe niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. AADS in povezane družbe lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila. AADS in povezane družbe lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal. AADS in povezane družbe prav tako niso odgovorne za:

 • točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
 • katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
 • lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

AADS in povezane družbe ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

AADS in povezane družbe, kateri koli njihov član, uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile AADS in povezane družbe seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. AADS in povezane družbe ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala. AADS in povezane družbe v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na spletnme portali ali povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri ustreznih strokovnjakih.

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve AADS in povezanih družb dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), AADS in povezane družbe na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih AADS in povezanih družb oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev. Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. AADS in povezane družbe izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali  posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem AADS in povezane družbe razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

Povezana spletna mesta

AADS in povezane družbe prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in “framing” katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. AADS in povezane družbe si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost. Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov,  določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. AADS in povezane družbe niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Brez nasvetov ali ponudb

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena. Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri ustreznih strokovnjakih.

Informacijske storitve na spletnem portalu

Vse informacijske storitve spletnega portala (npr. tekaški kalkulator) so zgolj informativne narave.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je AADS in povezanim družbam znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. AADS in povezane družbe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu.

Spremembe pogojev uporabe

AADS in povezane družbe si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Kršenje pogojev uporabe

AADS in povezane družbe si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

“Piškotki”

AADS in povezane družbe si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

Naslovi

Naslovi v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

Pristojnosti / veljavno pravo

Uporabniki  soglašajo, da  za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Splošni pogoji plačila programov in tečajev

SPLOŠNO

PROGRAMI ALI TEČAJI se plačujejo vnaprej za celotno vadbeno obdobje ali cel tečaj. Udeleženci imajo tudi možnost mesečnega plačila. Mesečno se plačuje za vsak mesec vadbe vnaprej.

Udeleženci poravnajo svoje obveznosti in izpolnijo prijavnico preden pričnejo z vadbo. S tem potrdijo svojo prijavo, si omogočijo mesto v skupini in zagotovijo nemoten potek dela. Zato je plačilo programa ali tečaja pogoj za udeležbo!

Neredna udeležba ne zmanjšuje višine dogovorjenega zneska in se ne vrača. Izjema so dalj časa trajajoče poškodbe, resnejše bolezni, ali kaki drugi, tehtni in nepredvidljivi razlogi, ko mora vadeči prekiniti z vadbo. V tem primeru se vplačani znesek po dogovoru prenese v naslednje vadbeno obdobje na podlagi ustreznega potrdila (bolniški list ipd.). Za uveljavljanje prenosa zneska vplačanega programa morate razlog odsotnosti pravočasno (takoj, ko se pojavi) javiti na info@tek.si. V tem primeru, se posamezniku obračuna prispevek za vadbo samo za posamezne mesece, ko je bil še prisoten in sicer v takem znesku, kot če bi vadbo plačeval mesečno.

POPUSTI

 • V kolikor sta v program vključena dva, ali več družinskih članov (starši, otroci) stanujočih na istem naslovu ima drugi 10% in vsak naslednji 20 % popust pri plačilu programov tekaške vadbe.
 • Dijaki, študenti in upokojenci imajo z veljavnim dokazilom o statusu 20 % popust pri plačilu programov tekaške vadbe.
 • Socialno šibki (odločba CSD) in nezaposleni (odločba ZRSZ) udeleženci imajo pri vadbi 50 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

TRAJANJE PROGRAMOV

Letna vadba

 • Poletna vadba poteka od aprila do septembra. 
 • Zimska vadba poteka od oktobra do marca.

SPLOŠNI POGOJI VADBE

Udeleženec rekreativne tekaške vadbe v celoti pristopa k treningu na lastno odgovornost.

Udeleženec rekreativne tekaške vadbe zagotavlja, da je zdravstveno sposoben za trening. O morebitnih omejitvah pri treningu zaradi zdravstvenih razlogov bo nemudoma obvestil trenerja.

Med izvajanjem vadbene enote je udeleženec rekreativne tekaške vadbe trenerja dolžan takoj obvestiti o vsakem izrednem in neobičajnem počutju, ki bi lahko vodilo k poškodbi oz. drugi zdravstveni težavi.

V kolikor se pojavijo v prejšnji točki navedene spremembe počutja, je udeleženec rekreativne tekaške vadbe dolžan TAKOJ prenehati z vadbo in o tem obvestiti trenerja.

Vsem udeležencem rekreativne tekaške vadbe se predlaga obvezen obisk osebnega zdravnika ter opravljanje vseh morebitno potrebnih preiskav po njegovem mnenju (hemogram, elektrolite, ledvično funkcijo, merjenje krvnega tlaka, lipidogram, obremenitveno testiranje pod zdravniškim nadzorom ipd.).